DK / EN

Vilkår for ansøgning vedr. energiforskning

Vissing Fonden støtter teknisk forskning med fokus på forskning og udviklingen inden for bæredygtig energi for alle. Der skal være tale om en indsats, der kan medvirke til at udbrede brugen af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Bæredygtig energi er et af FN’s 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen frem mod år 2030.

Vissing Fonden ønsker også at tilgodese projekter og opstartsvirksomheder, som kan være med til at sætte dagsordenen for fremtidens grønne energiforsyning. I den forbindelse har fonden indgået et samarbejde med Venture Cup. Læs mere  om samarbejdet med Venture Cup. Her kan interesserede projektdeltagere og opstartsvirksomheder ansøge Vissing Fonden om støtte via Venture Cups hjemmeside.

Det er en forudsætning for tildeling af midler til energiforskning, at bevillingen kan være med til at understøtte udviklingen af nye energiteknologier og/eller udbrede kendskabet til det forretningsmæssige potentiale i den forbindelse.

Der gives støtte til gennemførelse af forsøg og eksperimenter, herunder udgifter til udstyr og prototyper. Hvis der ansøges om penge til ”drift” skal driftsudgifter specificeres.

Der ydes ikke støtte til løn til faste medarbejdere eller støtte til løn og ledsagende omkostninger til Ph.d.-stillinger, basisforskning, rejse- kursus- og kongresudgifter, studieophold eller publikationer.

Modtageren af tilskud til videnskabeligt arbejde forpligtiger sig til ved modtagelse af bevillingen – senest 10 måneder efter modtagelsen af første beløb, samt tillige ved afslutningen af det videnskabelige arbejde – at udarbejde en kort fremdriftsrapport, som skal redegøre for arbejdets forløb sammenholdt med indholdet af den fremsendte ansøgning. Fremdriftsrapporten må maksimalt fylde 1 A4-side (3.000 anslag) med angivelse af opnåede resultater og evt. publikationsliste.

Tildeles ansøger bevilling er udbetaling af midler betinget af, at ansøger inden udbetalingen skriver et kort resume af projektformålet på max 200 ord til Fonden. Det skal være skrevet, så det er til at forstå for ikke fagfolk. Teksten kan offentliggøres af Vissing Fonden på hjemmesiden og andre medier for at vise, hvilke projekter Vissing Fonden støtter. Desuden beder vi ansøger om at angive en kontaktperson, som Fonden kan kontakte, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Genansøgning
Hvis et projekt eller en aktivitet allerede har fået støtte, men kun for ét år, og der er behov for yderligere støtte, kan der sendes en genansøgning. Bedømmelsen foregår overvejende på basis af fremdriftsrapporten. Rapporten bør være så konkret som mulig. Hvis projektet er bagud for tidsplanen, skal det forklares af ansøgeren, og det beskrives, hvordan problemerne løses. Den oprindelige projektbeskrivelse, da projektet fik første bevilling, vedlægges som bilag (se vejledning til ansøgningsskemaet).

Publikationer
Hvis videnskabeligt arbejde, som Vissing Fonden har støttet, offentliggøres i trykt form, skal Fonden informeres om dette via hjemmesidens kontaktformular. Det skal desuden fremgå af det offentliggjorte værk, at projektet er udført med økonomisk støtte fra Fonden.

Ansøgning
https://form.vissingfonden.dk/ansoegningsskema-energiforskning