DK / EN

Vilkår for ansøgning vedr. energiforskning

Vissing Fonden støtter forskning i bæredygtig energi for alle. Der skal være tale om en indsats, der kan medvirke til at udbrede brugen af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Bæredygtig energi er et af FN’s 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen frem mod år 2030.

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at bevillingen kan være med til at gøre en synlig forskel gennem lokalt forankrede forsøg med nye energiteknologier og/eller udbrede kendskabet til de forretningsmæssige potentialer i den forbindelse.

Der ydes støtte til løn til faste medarbejdere og til gennemførelse af forsøg og eksperimenter, herunder mindre udgifter til udstyr (Der ydes ikke støtte til løn og ledsagende omkostninger til Ph.d.-stillinger, basisforskning, rejse- kursus- og kongresudgifter, studieophold eller publikationer).

Det er en forudsætning, at bevillingen administreres af institutionens økonomikontor og i henhold til de til en hver tid gældende offentlige regler for sådan administration.

Hvis der ansøges om penge til ”drift” skal driftsudgifter specificeres.

Modtageren af tilskud til videnskabeligt arbejde forpligtiger sig til ved modtagelse af bevillingen senest 10 måneder efter modtagelsen af første beløb, samt tillige ved afslutningen af det videnskabelige arbejde, at udarbejde en kort fremdriftsrapport, som skal redegøre for arbejdets forløb sammenholdt med indholdet af den fremsendte ansøgning. Fremdriftsrapporten må maksimalt fylde 1 A4-side (3.000 anslag) med angivelse af opnåede resultater og evt. publikationsliste.

Tildeles ansøger bevilling er udbetaling betinget af, at ansøger inden udbetalingen skriver et kort resume af projektformålet på max 200 ord til Fonden. Det skal være skrevet, så det er til at forstå for ikke fagfolk. Teksten kan offentliggøres af Vissing Fonden på hjemmesiden og andre medier for at vise hvilke projekter Vissing Fonden støtter. Desuden beder vi ansøger om at angive en kontaktperson, som Fonden kan kontakte, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Genansøgning
Hvis et projekt eller en aktivitet allerede har fået støtte, men kun for ét år, og der er behov for yderligere støtte, kan der sendes en genansøgning. Bedømmelsen foregår overvejende på basis af fremdriftsrapporten. Rapporten bør være så konkret som mulig. Hvis projektet er bagud for tidsplanen, skal det forklares af ansøgeren, og det beskrives, hvordan problemerne løses. Den oprindelige projektbeskrivelse, da projektet fik første bevilling, vedlægges som bilag (se vejledning til ansøgningsskemaet).

Publikationer
Hvis videnskabeligt arbejde, som Vissing Fonden har støttet, offentliggøres i trykt form, skal Fonden informeres om dette via hjemmesidens kontaktformular. Det skal desuden fremgå af det offentliggjorte værk, at projektet er udført med økonomisk støtte fra Fonden.