DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Vilkår for ansøgning vedr. lægevidenskabelig forskning

Fonden yder støtte til patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling i Danmark. Patientnær forskning forstås som forskning, der kan have umiddelbar indvirkning på patientbehandlingen f.eks. udvikling/vurdering af instrumenter, diagnostiske metoder, behandlingsprincipper, behandling og analyse af indsamlede data. Det er en forudsætning for tildeling af midler, at bevillingen vil gøre en væsentlig forskel for projektet, der søges til.

Der ydes ikke støtte til løn og ledsagende omkostninger til Ph.d.-stillinger, basalforskning, rejse- kursus- og kongresudgifter, studieophold, publikationer eller overhead og udgifter til administration. Det er en forudsætning, at bevillingen administreres af institutionens økonomikontor og i henhold til de til enhver tid gældende offentlige regler for sådan administration. Udgifterne til administration af bevillingen afholdes af institutionen, hvor forskningen udføres.
Hvis der ansøges om penge til ”drift” skal driftsudgifter specificeres.

Modtageren af tilskud til videnskabeligt arbejde forpligtiger sig til ved modtagelse af bevillingen senest 10 måneder efter modtagelsen af første beløb, samt tillige ved afslutningen af det videnskabelige arbejde, at udarbejde en kort fremdriftsrapport, som skal redegøre for arbejdets forløb sammenholdt med indholdet af den fremsendte ansøgning. Fremdriftsrapporten må maksimalt fylde 1 A4-side (3.000 anslag) med angivelse af opnåede resultater og evt. publikationsliste.

Tildeles ansøger bevilling er udbetaling betinget af, at ansøger inden udbetalingen skriver et kort resume af projektformålet på max 200 ord til Fonden. Det skal være skrevet, så det er til at forstå for ikke fagfolk. Teksten kan offentliggøres af Vissing Fonden på hjemmesiden og andre medier for at vise hvilke projekter Vissing Fonden støtter. Desuden beder vi ansøger om at angive en kontaktperson, som Fonden kan kontakte, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Genansøgning
Hvis et projekt allerede foregående år har fået støtte men kun for ét år, og der er behov for yderligere støtte kan der fremsendes en genansøgning. Bedømmelsen foregår overvejende på basis af fremdriftsrapporten. Rapporten bør være så konkret som mulig. Hvis projektet er bagud for tidsplanen, gives forklaringer herpå, og det beskrives, hvorledes problemerne løses. Den oprindelige projektbeskrivelse, da projektet fik første bevilling, vedlægges som bilag (se vejledning til ansøgningsskemaet).

Publikationer
Hvis videnskabeligt arbejde, som Vissing Fonden har støttet, offentliggøres i trykt form, skal Fonden informeres om dette via hjemmesidens kontaktformular. Det skal desuden fremgå af det offentliggjorte værk, at projektet er udført med økonomisk støtte fra Fonden.