DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Vilkår for ansøgning vedr. børn og unge med vanskelige vilkår

Vissing Fonden yder støtte til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at skabe en positiv forandring hos børn og unge i Danmark, som oplever vanskelige livsvilkår. Selv om langt de fleste børn og unge i Danmark har et godt liv, så forlader 15 pct. folkeskolen uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt til at få en ungdomsuddannelse.

Fonden ønsker at bidrage til, at udsatte børn og unge kan få udviklet deres sociale, personlige og faglige kompetencer, så flere bliver i stand til at få en uddannelse. Trivsel og færdigheder er et vigtigt fundament for at mestre voksenlivet, jævnfør FN’s 4. verdensmål om lige adgang til uddannelse.

Det er en forudsætning for at få tildelt midler fra Fonden, at der er tale om et projekt eller en aktivitet, der er afgrænset rent tidsmæssigt (Fonden yder ikke tilskud til løbende drift) og hjælper en gruppe af børn eller unge. Fonden støtter altså ikke enkeltindivider.

Modtageren af tilskud vedrørende børn og unge med vanskelige vilkår forpligtiger sig til ved modtagelse af bevillingen senest 10 måneder efter modtagelsen af første beløb, samt tillige ved afslutningen af projektet eller aktiviteten at udarbejde en kort fremdriftsrapport, som skal redegøre for arbejdets forløb sammenholdt med indholdet af den fremsendte ansøgning. Fremdriftsrapporten må maksimalt fylde 1 A4-side (3.000 anslag) med angivelse af opnåede resultater.

Tildeles ansøger bevilling er udbetaling betinget af, at ansøger inden udbetalingen skriver et kort resume af projektformålet på max 200 ord til Fonden. Det skal være skrevet, så det er til at forstå for ikke fagfolk. Teksten kan offentliggøres af Vissing Fonden på hjemmesiden og andre medier for at vise hvilke projekter Vissing Fonden støtter. Desuden beder vi ansøger om at angive en kontaktperson, som Fonden kan kontakte, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Genansøgning
Hvis et projekt eller en aktivitet allerede har fået støtte, men kun for ét år, og der er behov for yderligere støtte, kan der sendes en genansøgning. Bedømmelsen foregår overvejende på basis af fremdriftsrapporten. Rapporten bør være så konkret som mulig. Hvis projektet er bagud for tidsplanen, skal det forklares af ansøgeren, og det beskrives, hvordan problemerne løses. Den oprindelige projektbeskrivelse, da projektet fik første bevilling, vedlægges som bilag (se vejledning til ansøgningsskemaet).