Vissingfonden
image

Vilkår for ansøgning

Vissingfondens formål er at støtte patientnær forskning inden for cancer og diabetes. Bevillingen skal gøre en væsentlig forskel for at forskningsprojektet, hvortil der søges, kan udføres. Forskellen skal specificeres i ansøgningen.

 

Fonden yder støtte til patientnær forskning indenfor sygdomsforebyggelse, -diagnostik og - behandling i Danmark. Patientnær forskning forstås som forskning, der kan have umiddelbar indvirkning på patientbehandlingen f.eks. udvikling/vurdering af instrumenter, diagnostiske metoder, behandlingsprincipper, behandling og analyse af indsamlede data. Det er en forudsætning for tildeling af midler, at bevillingen vil gøre en væsentlig forskel for projektet, der ansøges til.

Der kan undtagelsesvist ydes et scolarstipendiat på 10.000 kr/måned til medicinstuderende ved danske universiteter, der påtænker at starte på forskningsår i indeværende år. Der kan kun søges om 12 måneders stipendium. Det forudsættes, at den studerende indskrives som forskningsårsstuderende ved SUND, og at stipendiaten ikke påtager sig andet arbejde i stipendieperioden uden forudgående tilladelse fra fondens bestyrelse.

 

Der ydes ikke støtte til Ph.D.forløb , basalforskning, rejse- kursus- og kongresudgifter, studieophold, publikationer eller overhead/udgifter til administration. Det er en forudsætning, at bevillingen administreres af institutionens økonomikontor og iht de til en hver tid gældende offentlige regler for sådan administration. Udgifterne til administration af bevillingen afholdes af institutionen, hvor forskningen udføres. Hvis der ansøges om penge til ”drift” skal driftsudgifter specificeres. Det samlede legatbeløb varierer fra år til år. Ansøgning om støtte udover kr. 300.000 foretrækkes, men mindre beløb kan bevilges.

 

Ansøgningsterminer: 1. marts og 1. september.

 

Ansøgning skal bestå af:

  1. Ansøgningsskemaet
  2. Projektbeskrivelse på max. 5 A4-sider incl. budget
  3. Maksimalt én sides CV for ansøger med angivelse af antal førsteforfatterskaber
  4. Maksimalt én sides CV for evt hovedvejleder på projektet
  5. Ansøgers publikationer inden for eller beslægtet med forskningsområdet i seneste fem år
  6. Anbefaling fra lederen på arbejdsstedet.

 

Indsendelse af ansøgning må kun foregå digitalt. Ansøgningen er administrativt først modtaget, når ansøger har modtaget bekræftelse pr mail på modtagelse af ansøgning. Hvis der ikke modtages en mail, der bekræfter modtagelse af ansøgningen anses ansøgningen ikke som modtaget og behandles ikke.

 

Ansøgninger som ikke overholder ovenstående og de på ansøgningsskemaet beskrevne kriterier, vil ikke blive behandlet. 

 

Kun ansøgere, der kommer i betragtning, vil modtage underretning, hvilket vil ske ca to måneder efter ansøgningstermin.

 

Modtageren af tilskud til videnskabeligt arbejde forpligtiger sig til ved modtagelse af bevillingen senest 10 måneder efter modtagelsen af første beløb, samt tillige ved afslutningen af det videnskabelige arbejde, at udarbejde en kort fremdriftsrapport, som skal redegøre for arbejdets forløb sammenholdt med indholdet af den fremsendte ansøgning. Fremdriftsrapporten må maksimalt fylde 1 A4-side (3.000 anslag) med angivelse af opnåede resultater og evt. publikationsliste.

 

Genansøgning

Hvis et projekt allerede foregående år har fået støtte men kun for ét år, og der er behov for yderligere støtte kan der fremsendes en genansøgning. Bedømmelsen foregår overvejende på basis af fremdriftsrapporten. Rapporten bør være så konkret som mulig.  Hvis projektet er bagud for tidsplanen, gives forklaringer herpå, og det beskrives, hvorledes problemerne løses. Den oprindelige projektbeskrivelse, da projektet fik første bevilling, vedlægges som bilag (se vejledning til ansøgningsskemaet).

 

Publikationer

Hvis et af fonden støttet videnskabeligt arbejde offentliggøres i trykt form, skal der tilstilles fonden fire sær trykeksemplarer. Det skal fremgå af det offentliggjorte værk, at projektet er udført med økonomisk støtte fra fonden.